بررسی نقاشی های باستانی به کمک Micro XRF

paint

معرفی یکی از کاربردهای جالب و مفید دستگاه Micro XRF در این مقاله به بحث گذاشته شده است. این مقاله به طور کلی تمرکز خود را بر روی توانایی آنالیز Micro XRF در تحقیق و بررسی نقاشی های قدیمی قرار داده است. دو هدف اصلی بررسی حاضر عبارتند از: مطالعه تکنیک نقاشی و ارزیابی وضعیت حفاظت از سطح. مطالعه […]

بررسی سکه های باستانی به کمک Micro XRF

coin

معرفی این مقاله توانایی روش میکرو آنالیز اشعه ایکس را در زمینه باستان شناسی و مطالعه عتیقه جات نشان می دهد. در این مقاله، آنالیز عنصری Micro XRF بر روی مجموعه ای از سکه های باستانی معروف Pentikopei انجام گرفته است. ترکیبات عنصری بر روی بخش های مختلف سکه، نکات جالبی را در خصوص روش های متالورژیکی باستانی در […]