بررسی نقاشی های باستانی به کمک Micro XRF

paint

معرفی یکی از کاربردهای جالب و مفید دستگاه Micro XRF در این مقاله به بحث گذاشته شده است. این مقاله به طور کلی تمرکز خود را بر روی توانایی آنالیز Micro XRF در تحقیق و بررسی نقاشی های قدیمی قرار داده است. دو هدف اصلی بررسی حاضر عبارتند از: مطالعه تکنیک نقاشی و ارزیابی وضعیت حفاظت از سطح. مطالعه […]