بررسی وجود فلزات بر روی سنگ های قیمتی در فرایند ساخت جواهر

news

  معرفی توانایی و قابلیت µ-XRF در کاربردهای مربوط به جواهرات، در این مقاله به خوبی بیان گردیده است. برای مطالعه متالیزاسیون بر روی سنگ های قیمتی، روش های بسیاری جهت شناسایی خصوصیات به کار گرفته شده است. در این مقاله، نشان داده می شود که چگونه µ XRF اطلاعات مناسبی را در خصوص ترکیبات شیمیایی این مواد فراهم […]