بررسی سکه های باستانی به کمک Micro XRF

coin

معرفی این مقاله توانایی روش میکرو آنالیز اشعه ایکس را در زمینه باستان شناسی و مطالعه عتیقه جات نشان می دهد. در این مقاله، آنالیز عنصری Micro XRF بر روی مجموعه ای از سکه های باستانی معروف Pentikopei انجام گرفته است. ترکیبات عنصری بر روی بخش های مختلف سکه، نکات جالبی را در خصوص روش های متالورژیکی باستانی در […]