خوش آمدید

welcome text

MP-2000

MP-2000

دستگاه MP-2000 جهت تصفيه خانواده شيميايی گازهای خنثی طراحی و ساخته شده است. خانواده گازهای خنثی شامل گازهای هليوم (He)، ‌‌آرگون (Ar)، گزنون Xe)) و كريپتون (Kr) می باشد. با در نظر گرفتن مصرف صنعتی گاز آرگون، بيشترين مورد استفاده اين دستگاه برای تصفيه گاز آرگون از ناخالصی های موجود در آن می باشد.

دستگاه MP-2000 ناخالصی های موجود در گازهای خنثی از قبیل اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، مونواکسید کربن، هیدروکربن ها، دی اکسید کربن و رطوبت را حذف می کند. غلظت این ناخالصی ها غالباً در محدوده 30-50 vpm بوده و این دستگاه غلظت ناخالصی ها را به کمتر از 1 vpm می رساند.

SPECIFICATIONS

Outlet Gas Purity < 1 vpm in total (for typical input impurity levels of 10 vpm)
Impurities Removed O2, N2, H2, CO, CO2, H2O & Hydrocarbons
Furnace Temperature 680°C
Furnace warm-up time < 15 minutes
Furnace Temperature control Dual thermocouple with micro controller
Ambient Operating Temperature 0-40°C
Maximum Flow rate 10 litres/minute
Maximum Inlet Pressure 17 bar
Voltage 220-240V / 100-120V
Frequency 50-60 Hz