Optim’x

optim'x

در این محصول کمپانیThermo با طراحی منحصر به فرد علیرغم استفاده از تیوب های کم توان 50 و 200 وات به کمک سیستم آشکارسازی که بر پایه Wavelenght Dispersive و گانیومتر جدید (SmartGonio) می تواند در بسیاری از کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی راه گشا باشد. Optim’x  با دارا بودن ویژگی های دستگاههای WD می تواند در نظر هزینه با دستگاههای رو […]