Unique’s

Unique’s به عنوان اولین کوانتومتــر (­MetalAnalyzer) ایرانــی ساخــت شرکت کنترل سیستم ابزار نوین برای آنالیز انواع نمونه های فلزی و تعیین غلظت وزنی عناصر(%) با مشخصــات منحصـر به فــرد و با کیفیــت مناســب، جهت تامین نیاز صنــایع فلزی، کارخانجات ریخته­گری و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد.  قابلیــت شنـاسایی عنــاصر در کلیــه آلیــاژهای فلــزات (آهنــــی و غیرآهنــی) از […]