MBH

MBH

کمپانی MBH انگلستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مرجع و نمونه های استاندارد RM, CRM, SUS می باشد. نمونه هایی که در کاتالوگ این شرکت لیست شده به گونه ای است که می تواند بخش عمده نیاز آنالیزهای شیمیایی و اسپکترومتری را براورده نماید. این نمونه های می تواند برای کالیبره و ریکالیبره دستگاه های آنالیز کوانتومتری، XRF و ICP مورد استفاده […]