مشاوره و فروش

جهت انتخاب و خرید کلیه دستگاه های آنالیز آزمایشگاهی بعنوان مثال کوانتومتر برای آنالیز فلزات (Optical Emission)  در پایه های مختلف، آنالیز ایکس ری شاملXRF  و یا XRD   چه آنالیز کمی و یا کیفی مواد فلزی و یا غیر فلزی، همچنین تجهیزات جانبی از قبیل دستگاه های آماده سازی نمونه از جمله آسیاب، پرس، فیوژن، کاتر، پولیشر و سنگ مغناطیس، همچنین دستگاه پیوریفایر جهت تصفیه گازهای خنثی، انواع پمپ های […]