تیوپ اشعه ایکس

تیوپ اشعه ایکس

از زمان کشف پرتو ایکس در سال 1895 توسط رونگتن تاکنون به دلیل استفاده گسترده آن در صنایع ٬علوم آزمایشگاهی و علوم پزشکی و …..ساخت صنایع تولید کننده پرتو ایکس در حال پیشرفت می باشد. پرتو ایکس با قرار گرفتن در میدان های مغناطیسی و الکتریکی به هیچ وجه منحرف نشده و قدرت نفوذ بسیاری […]