MP-2000

دستگاه MP-2000 جهت تصفيه خانواده شيميايی گازهای خنثی طراحی و ساخته شده است. خانواده گازهای خنثی شامل گازهای هليوم (He)، ‌‌آرگون (Ar)، گزنون Xe)) و كريپتون (Kr) می باشد. با در نظر گرفتن مصرف صنعتی گاز آرگون، بيشترين مورد استفاده اين دستگاه برای تصفيه گاز آرگون از ناخالصی های موجود در آن می باشد. دستگاه MP-2000 ناخالصی های موجود در […]