دفتر مرکزی:

تلفکس:آدرس: تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، خیابان داروپخش، خیابان هشتم، شماره 23

کد پستی: 1397133711

پست الکترونیکی: info@ircsan.com

44993182 21 98+ (10 خط)

 

کارخانه و دفتر فروش:

تلفکس:

آدرس: تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، خیابان داروپخش، خیابان هشتم، شماره 23

کد پستی: 1397133711

44993182 21 98+ (10 خط)